tipatech - בדיקת אבני לשם
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

בדיקת אבני לשם

דף הבית >> בדיקת אבני לשם
 
הוחלט לשים קץ לויכוחים הנוקבים בין איכות מי השתייה המתקבלת מטיפול במסנני מים המכילים סיליפוס למטרת סינון אבנית לכל הבית לבין הטיפול ב"אבני הלשם" לכל הבית!
 
לצורך כך נשלחו שני מוצרים סינון בייתי בעלי אותו בית סינון ואותה רשת סינון למכון התקנים הישראלי שההבדל היחידי ביניהם הינה תכולת החומר המטפלת באבנית. המוצר הראשון מולא בסיליפוס והמוצר השני ב"אבני הלשם". הבדיקה במכון התקנים בוצעה עפ"י התקן האוסטרלי
AZ/NZS 4020-2005, כאשר ההיגיון בתקן זה הוא בכך שהוא מדמה צריכת מים ביתית אמיתית ונכונה, הווה אומר צריכה לא רציפה אלא בהפסקות כפי שקורה בפועל בבתים שלנו!

אין לנו ספק שבזרימה רציפה הסיליפוס נותן תוצאות טובות. אבל מה קורה כשאנו סוגרים את הברזים בבית והולכים לישון או הולכים לעבודה
או יוצאים מהבית ליום או יומיים או יותר?!
התוצאות הדהימו גם אותנו!
נצמדנו ל"תקנות בריאות העם לאיכותם התברואתית של מי השתייה" תשל"ד 1974 נוסח משולב-התש"ס 2000
ולהלן מה שמכון התקנים הישראלי בדק ומצא:
 
הסיליפוס אחרי 24 שעות בלבד שינה את צבע המים עד לרמה אסורה של 47 במקום מקסימום 15
ורמת עכירות המים הרקיע שחקים ל-10 במקום מקסימום1
 
אבני הלשם אחרי 24 שעות קבלו תוצאה של 3 כשהרמה הרצויה הנה 5 והרמה המכסימלית הנה 15
ורמת העכירות שהתקבלה הנה 0.5 !!!!
 
אז כששואלים אתכם איך מטפלים באבנית ושומרים על הבריאות של המשפחה?!
התשובה הנה חד משמעית!
 
אבני לשם!!
 
לנוחיותכם 3 טבלאות
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה