tipatech - הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה- קבוצות סיכון 1-4
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה- קבוצות סיכון 1-4

דף הבית >> הפרמטרים לתקני איכות המי-שתייה- קבוצות סיכון 1-4

                      המיקרו מזהמים האורגניים קבוצות הסיכון

 
מיקרו מזהמים אורגניים שמוצגים לפניכם מתחלקים לארבע קבוצות, בכל קבוצה הנם מופיעים על פי סדר האלף בית:
1.המיקרו מזהמים הנדיפים (VOC - Volatile Organic Carbon)
2.חומרי ההדברה.
3.החומרים שמופעים בתוספת ה-7 לתקני מי שתייה בישראל.
4.טריאלומתאנים.
 
כל מזהם משויך לקבוצה על פי IARC  כלומר International Agency for Research on Cancer, ובדרגת סיכון שיורדת כלומר מזהם שנכלל בקבוצה 1 גורם לסיכון גדול יותר ממזהם בקבוצה 4:
קבוצת סיכון 1    - מזהם מסרטן מוכח ודאי באדם.
קבוצת סיכון 2A - בסבירות גבוהה כלומר probably שהמזהם גורם סרטן באדם.
קבוצת סיכון 2B  - ייתכן כלומר possibly שהמזהם גורם סרטן באדם.
קבוצת סיכון 3    - עדיין אין סיווג סופי לגבי גרימת הסרטן (קרצינוגניות)באדם.
קבוצת סיכון 4    - קיימת אפשרות שהמזהם אינו גורם לסרטן באדם.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו חומרים מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה | מי שתייה בבניינים רבי קומות- מסוכנים לשתייהמחדל: מדינת ישראל מעודדת מגה פיגוע במי השתייה בישראלקורונה במי השתייה | Siliphos - dangerous for drinkingPhosphates are a health hazard | 
lead in our drinking water and our babies healthLead and fluorine - the improper bond | Fiber glass in drinking water | Disinfection of chlorinated drinking water is ineffective |
Death in demolition  |  Danger of plastic fibers in drinking water | Corona virus in drinking water | Quality of drinking water in high-rise buildings