tipatech - חוק נגד ריכוך מים בייתי
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

חוק נגד ריכוך מים בייתי

דף הבית >> מאמרים >> חוק נגד ריכוך מים בייתיתקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות
מים), התשנ"ח 1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 ד(א)( 2) ו-( 3) לחוק המים, התשי"ט 1959- (להלן - החוק), לאחר
התייעצות עם מועצת המים ועם שר הבריאות ושר התעשיה והמסחר בידיעתה המוקדמת של
ועדת הכלכלה של הכנסת ובאישורה לפי סעיף 48 (א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק
העונשין, התשל"ז 1977- , אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות
(תיקון התשס"ד)
1. בתקנות אלה -
"מחליף יונים" - מיתקן או מיתקנים לריכוך ולהוצאת מינרלים ממים המסופקים למפעל, בשיטת
חילוף יונים על גבי שרף, המייצר תמלחת בתהליך ריענונו;
"מחליף יונים ביתי" – מחליף יונים המיועד לשימוש ביתי, למעט מחליף יונים הנמצא במדיח
כלים ביתי;
"ממונה" – מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לענין תקנות אלה;
"מערבת ביוב" - מערכת המשמשת לאיסוף, טיפול וסילוק שפכים;
"מפעיל" - כל אחד מאלה:
1) בעל רשיון עסק, כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968- , של מפעל; )
2) אדם שבבעלותו, בהשגחתו או בפיקוחו פועל מפעל; )
"מפעל" - מקום שבו עושים מלאכה, מייצרים מוצרים או נותנים שירותים, באופן הגורם ליצירת
תמלחת;
"מקור מים" - כהגדרתו בסעיף 20 א לחוק, למעט בריכת אידוי כמשמעותה בתקנות המים (מניעת
זיהום מים) (בריכת אידוי ואגירה), התשנ"ז 1997- , המשמשת לריכוז תמלחת לפני סילוקה לים;
"ריענון" - תהליך העברה של תמיסת מלח מרוכזת או חומצת מלח או סודה קאוסטית, דרך
מחליף יונים, לצורך הכשרתו מחדש לפעילותו;
"שרף" - חומר המשמש לספיחת קטיונים;
"תמלחת" – אחד מאלה:
1) שפכים שמקורם בריענון מחליף יונים בכמות העולה על שלוש טונות כלורידים לשנה )
או שתי טונות נתרן לשנה;
2) שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון או בורסקאות, )
הדורשים הוספת כלורידים או נתרן, בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה או ארבע
טונות נתרן לשנה, לכל סוג תמלחת;
"תמלחת טקסטיל" – (נמחקה).
"תמלחת מזון ובורסקאות" - שפכים שמקורם בתהליכי הכשרת בשר, ייצור חמוצים, שימורים
וטחינה, ייצור גבינות מלוחות ועיבוד דגים או עורות;
"תמלחת מחליף יונים" - שפכים שמקורם בתמיסה המשמשת לריענון מחליף היונים יחד עם
שטיפות בכמות של ארבעה נפחי שרף לפחות, המיועדות להדחת שאריות המלח לאחר הריענון.
חובת הפרדת זרמים
2. מפעיל יפריד בין זרמי השפכים במפעלו כדי לבודד את התמלחת משאר שפכי המפעל.
איסור הזרמת תמלחות
(תיקון התשס"ד)
3. (א) לא יזרים מפעיל תמלחת ממפעלו לסביבה או למקור מים, לרבות למערכת ביוב של
רשות מקומית, אלא כאמור בתקנת משנה (ב).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מפעיל להזרים תמלחת ממפעלו -
1) ישירות לים, או למערכת ביוב של רשות מקומית המסלקת שפכים לים או )
למערכת ביוב של רשות מקומית המתפילה את קולחיה ומסלקת את רכז ההתפלה
באופן שאינו גורם לזיהום מקורות מים הכל לפי היתר מכוח חוק מניעת זיהום הים
ממקורות יבשתיים, התשמ"ח 1988- (להלן - חוק מניעת זיהום ים), ובאופן שאינו
מזהם מקורות מים;
2) בדרך של החדרה לתת הקרקע באמצעות קידוחים, על פי רשיון לפי סעיף 44 ב )
לחוק, ובתנאי שלא נשקפת סכנה לזיהום מקורות מים;
3) למערכת ביוב, אם מקורה בשטיפות מחליף יונים, ובלבד שכמות המלח )
בשטיפות כאמור אינה עולה על חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון
עצמו ובתנאי שהמוליכות החשמלית של מי שטיפות מחליף היונים אינה עולה על
4,500 מיקרומוהו לסנטימטר; הממונה רשאי להחליט על ערך אחר למוליכות
החשמלית בהתקיים התנאים המפורטים להלן:
(א) נפח השרף במחליף היונים עולה על 750 ליטר;
(ב) הוכח, להנחת דעתו, כי כמות המלח בשטיפות המוזרמות לביוב אינה עולה על
חמישה אחוזים מכמות המלח ששימשה לריענון עצמו.
בקרה על תמלחת מחליף יונים
(תיקון התשס"ד)
3א. מפעיל המרענן מחליף יונים –
1) יתקין מד למדידת כמות המים המטופלים במחליף יונים וכן מד מוליכות חשמלית )
המחובר לרשם או לאוגר נתונים ממוחשב בצנרת המנקזת את מי השטיפה ממחליף
היונים;
2) ימסור לממונה, על פי דרישתו, במועד ובאופן שיורה, דוח תקופתי חתום בידי )
המפעיל ובו פירוט של נתוני התפעול של מחליפי היונים כפי שיורה הממונה.
מחליף יונים ביתי
(תיקון התשס"ד)
3ב. לא ישווק ולא יתקין אדם מחליף יונים ביתי.
עונשין
4. העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - כאמור בסעיף 20 כא לחוק.
תחילה
5. תחילתן של תקנות אלה לגבי -
1) תמלחת שמקורה מחליפי יונים - שנים עשר חודשים מיום פרסומן; )
2) תמלחת מזון ובורסקאות - שמונה עשר חודשים מיום פרסומן; )
3) תמלחת שמקורה בתי חולים - שנתיים מיום פרסומן; )
4) תמלחת טקסטיל - ארבעים ושניים חודשים מיום פרסומן. )
הוראות מעבר
6. הוראות תקנות אלה לא יחולו על מפעל שהגיש בקשה להיתר להזרים תמלחת לים לפי חוק
מניעת זיהום ים וטרם נמסרה לו החלטה בענין, או הגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה כאמור וטרם
נענה ובלבד שהבקשה לדיון חוזר הוגשה תוך ארבעים וחמישה ימים מיום מסירת ההחלטה על
הבקשה להיתר.
( ט' בסיון התשנ"ח ( 3 ביוני 1998
רפאל איתן
השר לאיכות הסביבה
1 . ק"ת 5905 , התשנ"ח ( 15.6.1998 ), עמ' 897
. תיקון: ק"ת 6339 , התשס"ד ( 14.9.2004 ), עמ' 989
תחילת התיקון 60 יום מפרסומו, ואולם לגבי תמלחות מחליפי יונים בכמות שאינה עולה על שש טונות
כלורידים לשנה או ארבע טונות נתרן לשנה – שניים עשר חודשים מיום פרסומן. עוד נקבע כי התיקון

 
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו סיבי זכוכית מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה