tipatech - טיפול במי המוביל הארצי
  1700-70-6116
אבני לשם המקוריות רק בטיפה טק לחצו כאן
 
חפש מוצר

טיפול במי המוביל הארצי

דף הבית >> טיפול במי המוביל הארצי
הפחתת העכירות של מי הכנרת ממקור חומר אורגני מומס ומרחף,האצות והחיידקים ומתבצע בדרך הבאה:
באתר אשכול, מים שנכנסים למאגר שבו המים מסוננים ע"י חומרים מלכדים של החומר המרחף.
ובמאגר הבא מתרחש הטיפול הביולוגי שמקטין את העכירות.
לאחר מכן מתבצעים שני חיטויים למים ע"י תרכובות כלור, ובהמשך המים מסוננים ע"י סנני חול. אך עדיין העכירות של מי המוביל גבוהה מהמקובל במדינות המודרניות.למזלנו נמצא מימון להקמת מתקן סינון מרכזי למי המוביל, והוקם לפני מספר שנים.
 

ניטורם של מי השתייה:

 
פיקוח של מי השתייה מבוקר ע"י  משרד הבריאות שמפקח על תנאי תברואה של מי השתייה וגם מתקני החיטוי.
 
תקני איכות מי השתייה תקנים המעוגנים בתקנון בריאות העם לטובת איכותם התברואתית של מי השתייה
בחוק זה קיימים רמות מרביות המותרות של עשרות חומרים העלולים להימצא במי השתייה.
וגם תכונות הנדרשות מהבחינה המיקרוביאלית,הפיזיקאלית,הכימית והרדיולוגית  לקבוצות מגוונות של חומרים נקבעו בחוק זה תדירות בדיקה שונה.
הביצוע לבדיקות נמצא באחריות ספקי המים והם מפוקחים ע"י משרד הבריאות וגם הרשויות המקומיות. מעת לעת מוחמרים התקנים שהמגמה היא להשוותם לתקנים הנהוגים בארה"ב ובאירופה.
1700-70-6116
 © 2016 טיפה טק . כל הזכויות שמורות.
         
 

Google+     

על הסינון המרכזי למי מוביל ארציסקירה כללית למושג מים | סקירה אנומלית המים ושימושים מקובלים | מסנני נירוסטה לכל הבית | סקירת סיבות להמצאות ולמחסור מים בארץ ובעולם | נפלאות האבנית | זיהומי מי הים בעולם
  סקירת מקורות המים בישראל (2016) | סקירת מי התהום | סקירת האקוויפרים | סקירת נחלים ונהרות כנגרים עיליים | סקירת הכינרת והאגמים | סקירת האמצעים לתגבור כמות המים | מי הים בארץ 
הגורמים הפיזיקאליים
 סקירת תהליכי קבלת מים מתוקים אבודים | סקירת ייצור מים מתוקים ממים מליחים | שיטות להתפלת מים | סקירה כללית לטיובם של מי השפכים | שיטות ותהליכים בפועל למי קולחין | שימוש וטיפול בנגר עירוני | משאבי המים
איכויות וזיהומי המים | סקירת גורמים כימיים | מליחות ושינויי יחס ההגבה של המים | חמצן, קשיות המים ותוספים שנגרמים ע"י האדם  | על סכנת החיים הטמונה במסנני החול ופתרון ה- BAZ | כלל השיטות לטיפול באבנית
הגורמים הביולוגיים | שיטות לטיפול במי השתייה | אמצעי חיטוי מקובלים | חיטוי בעזרת האוזון O3 | נחלים וייצור תהליך הטיהור הטבעי | מערכות אקולגיות של מים והפלואור | משק המים והארגון בישראל לאן?
מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים רכים | מערכות לטיפול באבנית וקבלת מים שאינם רכים | על שיטת המגנט לטיפול באבנית | איכויות מי שתייה התקנים והתקנות | עולם האבנית והחאפרים | פרמטרים לתקני איכות מי השתייה

הפרמטרים לתקני איכות מי השתייה - קבוצות סיכון 1-4 | האם האבנית טובה לבריאות | מים מותפלים במדינת ישראל | המדדים לאיכות המים | משק המים בישראל | התמודדות בבעיית המים | טיפול במי מוביל ארצי
השפכים הביתיים | הערות לועדת עדין | איך בודקים את יעילות הטיפול באבנית | חשיבות המגנזיום במי השתיה | איך מגיעה "עופרת" מהמים לילדים שלנו – ומה הפתרון | פוספאט | מגנזיום והריון
סיליפוס מסוכן לשתיית אדם | עופרת ופלואור- הקשר הפסול | האם תקן 1505 בטוח לשתייה | זהירות! ריסוס (ארסן) במים | התגלו חומרים מסוכנים בהרדלס | סכנת סיבי פלסטיק במי השתייהסכנת טפילי מעיים במי השתייה | מי שתייה בבניינים רבי קומות- מסוכנים לשתייהמחדל: מדינת ישראל מעודדת מגה פיגוע במי השתייה בישראלקורונה במי השתייה | Siliphos - dangerous for drinkingPhosphates are a health hazard | 
lead in our drinking water and our babies healthLead and fluorine - the improper bond | Fiber glass in drinking water | Disinfection of chlorinated drinking water is ineffective |
Death in demolition  |  Danger of plastic fibers in drinking water | Corona virus in drinking water | Quality of drinking water in high-rise buildings