טיפול במי המוביל הארצי

הפחתת העכירות של מי הכנרת ממקור חומר אורגני מומס ומרחף,האצות והחיידקים ומתבצע בדרך הבאה:
באתר אשכול, מים שנכנסים למאגר שבו המים מסוננים ע"י חומרים מלכדים של החומר המרחף.
ובמאגר הבא מתרחש הטיפול הביולוגי שמקטין את העכירות.
לאחר מכן מתבצעים שני חיטויים למים ע"י תרכובות כלור, ובהמשך המים מסוננים ע"י סנני חול. אך עדיין העכירות של מי המוביל גבוהה מהמקובל במדינות המודרניות.למזלנו נמצא מימון להקמת מתקן סינון מרכזי למי המוביל, והוקם לפני מספר שנים.

ניטורם של מי השתייה:

פיקוח של מי השתייה מבוקר ע"י  משרד הבריאות שמפקח על תנאי תברואה של מי השתייה וגם מתקני החיטוי.

תקני איכות מי השתייה תקנים המעוגנים בתקנון בריאות העם לטובת איכותם התברואתית של מי השתייה
בחוק זה קיימים רמות מרביות המותרות של עשרות חומרים העלולים להימצא במי השתייה.
וגם תכונות הנדרשות מהבחינה המיקרוביאלית,הפיזיקאלית,הכימית והרדיולוגית  לקבוצות מגוונות של חומרים נקבעו בחוק זה תדירות בדיקה שונה.
הביצוע לבדיקות נמצא באחריות ספקי המים והם מפוקחים ע"י משרד הבריאות וגם הרשויות המקומיות. מעת לעת מוחמרים התקנים שהמגמה היא להשוותם לתקנים הנהוגים בארה"ב ובאירופה.